Algemene Voorwaarden (PRIVACYBELEID HIERONDER)

Algemene voorwaarden ZOSz

Versie: Januari 2020

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn met kleur gemarkeerd.

 

 

Procedure voor zzp’ers:

1. Inschrijving

2. Kwalificatie check

3. Overeenkomsten

4. Diensten

5. Opvolgplicht

6. Facturering

7. Betaling

8. Servicekosten

 

Procedure voor opdrachtgevers:

1. Raamovereenkomst

2. Diensten

3. Facturering

4. Betaling

 

Zzp’ers - Inschrijving

 

- Alle zzp’ers die via ZOSz willen werken, dienen zich in te schrijven via het inschrijfformulier. Deze is beschikbaar op www.zosz.nl/, maar kan ook via mail worden aangevraagd. 

- De zzp’er wordt daarna uitgenodigd voor een verplichte kennismaking. Deze kennismaking vindt plaats in klein groepsverband, op locatie bij ZOSz. 

- De zzp’er kan ook vrijblijvend (zonder betaalverplichting) deelnemen aan het eerste deel van deze kennismaking. ZOSz zal daarnaast desgewenst vooraf aan inschrijving een indicatie geven van het aantal beschikbare diensten voor een specifieke periode, regio of opdrachtgever.

- De inschrijfkosten zijn éénmalig €25,-, en hiervoor wordt per mail een betaalverzoek verstuurd. De inschrijfkosten kunnen in geen enkel geval worden gerestitueerd, tenzij onderling overeengekomen in uitzonderingssituaties.

- Na betaling ontvangt de zzp’er een factuur per mail voor eigen administratie. 

- Wanneer het inschrijfformulier is ingevuld, en de inschrijfkosten zijn voldaan, krijgt de zzp’er toegang tot de openstaande diensten bij de opdrachtgevers waar ZOSz mee samenwerkt.

- Reageren op diensten is niet verplicht, en opgeven van beschikbaarheid is niet verplicht in dit stadium. 

- Aansluitend aan de kennismaking volgt een diploma- en kwalificatie check van de zzp’er door ZOSz, in opdracht van de opdrachtgevers waar de zzp’er diensten gaat aannemen.

 

Zzp’ers - Kwalificatie check

 

- Een zzp ‘er mag pas diensten aannemen nadat hij/zij de kennismaking en diploma/kwalificatie check op kantoor heeft afgerond, en alle gevraagde documenten heeft kunnen laten zien. Deze check is een momentopname, en kan in opdracht van een nieuwe opdrachtgever desgewenst worden herhaald.

- ZOSz verwerkt deze check in één document, zodat wij geen diploma’s of andere documenten van de zzp’ers in een dossier hoeven te bewaren. ZOSz verwerkt ook geen documenten die per mail worden aangeleverd, tenzij onderling anders afgesproken (uitzonderingssituatie).

- ZOSz is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de data waarop bijscholingen en andere documenten verlopen. De zzp’er dient hier zelf rekening mee te houden, en dient er voor te zorgen dat te allen tijde de volledige check op orde is, wanneer hier opnieuw naar gevraagd wordt. 

 

Zzp’ers - Overeenkomsten

 

- ZOSz werkt via zuivere bemiddeling. Deze constructie is vastgelegd d.m.v. verschillende overeenkomsten.

- De eerste overeenkomst is tussen zzp’er en ZOSz, en geeft opdracht tot (zuivere) bemiddeling en kassiersfunctie. 

- Hierin staat beschreven dat de zzp’er na aannemen van een dienst opvolgverplichting heeft, en een boete kan riskeren. 

- Ook beschrijft het de wekelijkse servicekosten welke de zzp’er verschuldigd is aan ZOSz, vanaf het moment van registratie. Deze bedragen € 6,50 per week, en worden gefactureerd in twee periodes van 13 weken. Dit maakt de totale eerste opzegtermijn een half jaar (26 weken). 

- Daarna kan de zzp’er vrijblijvend opzeggen volgens opzegtermijn. Deze servicekosten zijn oa voor de facturatie, uitvoering kassiersfunctie, verzorgen van de juiste overeenkomsten.

- De tweede overeenkomst is tussen zzp’er en de zorginstelling waarvoor de zzp’er diensten gaat draaien (opdrachtgever). Deze beschrijft de benodigde kwalificaties van de zzp’er, en garandeert dat deze werkwijze via ZOSz de zelfstandigheid van de zzp’er bewaakt.

- ZOSz vraagt de zzp’er deze overeenkomst te ondertekenen, en biedt deze namens de zzp’er aan de zorginstelling aan. Dit is in belang van alle partijen, om te voorkomen dat er een verkapt loondienstverband ontstaat. 

 

Zzp’er - Diensten

 

- De opdrachtgevers (zorginstellingen) stellen verschillende beschikbaar aan ZOSz. ZOSz geeft deze openstaande diensten door aan de zzp’ers via mail en WhatsApp verzendlijst.

- De diensten in de mail en WhatsApp verzendlijst zijn voor alle zzp’ers beschikbaar, en iedere zzp’er kan op iedere dienst reageren. De enige voorwaarde hierbij is de opleidingskwalificatie, en bewijs van bevoegdheid en bekwaamheid. 

- Zorginstellingen kunnen ook met zzp’ers onderling diensten afspreken. Deze zijn niet zichtbaar in de openstaande diensten mail of WhatsApp. 

- Vanaf 2020 is ZOSz bezig met het professionaliseren van het plansysteem. In de loop van 2020 is het de bedoeling dat opdrachtgevers de openstaande diensten hierin zetten, en de zzp’ers d.m.v. een inlogcode kunnen reageren op diensten. De opdrachtgever zal dan één van de zzp’ers bevestigen voor de dienst, en deze krijgt hiervan een bevestiging per mail. 

- De zzp’ers zullen op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkelingen.

- ZOSz is verplicht om vooraf transparant te maken wat de soort en het niveau van de dienst is, en welk uurtarief is afgesproken. Daarbij onderhandelt ZOSz te allen tijde het meest gunstige uurtarief voor de zorgverlener, bij de instelling. 

 

Zzp’ers - Opvolgplicht

 

- Wanneer de zzp’er zich inschrijft voor een dienst, en deze wordt bevestigd, heeft de zzp’er een opvolgplicht. Dit houdt in dat de zorg op de afgesproken tijden moet worden uitgevoerd, volgens wettelijke richtlijnen.

- Afhankelijk van het type zorg dat de zzp’er aanneemt, kan deze opvolgplicht een langere termijn inhouden. 

- Bij afwezigheid zonder geldige reden, of bij afzegging 24 uur of korter voor aanvang dienst, geldt een boetereglement. De boete bedraagt het totale factuurbedrag van de dienst (uurtarief maal aantal uur), plus €50,-.

- Afhankelijk van het soort zorg en de termijn van de opvolgplicht, moet de zzp’er altijd zelf vervanging regelen wanneer de zzp’er de dienst niet kan werken. De zzp’er moet verplicht kunnen aantonen op welke manier hij/zij voor vervanging zorgt bij ziekte of uitval. Dit houdt ook in dat de zzp’er aantoont hoe hij/zij zich vergewist van de bevoegdheid en bekwaamheid van de zorgverlener die voor hem/haar invalt.

- Ook wanneer het voor de zzp’er uiteindelijk niet lukt om vervanging te regelen, moet de zzp’er kunnen aantonen dat hij/zij dit op een professionele manier heeft geregeld.

- ZOSz behoudt zich het recht voor om zzp’ers voor diensten te weigeren. Dit kan zijn op basis van verzuimgedrag in het verleden, of slechte zorginhoudelijke feedback over de zzp’er vanuit cliënt of zorginstelling. 

- Vanaf het moment dat de zzp’er de eerste dienst gaat draaien, worden er servicekosten in rekening gebracht. 

- De zzp'er mag na de eerste dienst nog kosteloos en per direct de samenwerking met ZOSz opzeggen.Na een tweede dienst geldt de minimale termijn van 26 weken.

 

Zzp’ers - Facturering- De zzp’er noteert de gewerkte diensten op een urenlijst. De urenlijsten dienen vervolgens te worden aangeleverd per mail.

- Het is de verantwoordelijkheid van de zzp’er om deze correct en compleet in te vullen, en op te sturen naar ZOSz. (administratie@zosz.nl)

- Urenlijsten die onjuist of niet volledig zijn ingevuld, kan ZOSz niet in behandeling nemen. In dit geval zal de zzp’er hiervan per mail op de hoogte worden gebracht.

- ZOSz verwerkt 1x per week de urenlijsten en factureert vervolgens aan de zorginstelling/opdrachtgever.

 

Zzp’ers - Betaling

 

- ZOSz stuurt éénmaal per week de facturen naar de zorginstellingen/opdrachtgevers. ZOSz maakt met de zorginstellingen/opdrachtgevers afzonderlijk afspraken over de betaaltermijn, en houdt deze betaaltermijn zo kort mogelijk.

- De uiterste betaaltermijn voor de zorginstellingen/opdrachtgevers aan ZOSz, vanaf de datum waarop de facturen zijn verstuurd, is 4 weken. 

- Wanneer ZOSz het geld van de zorginstelling/opdrachtgever heeft ontvangen, wordt dit binnen 5 werkdagen naar de zzp’er overgemaakt. Zzp’ers - Servicekosten

 

- ZOSz vraagt de zzp’er een vergoeding voor het administratief werk dat ZOSz voor de zzp’er doet: het opstellen van facturen, het gehele proces van betaling door de zorginstelling en doorbetaling op de rekening van de zzp’er, maar ook het uitzetten van de diensten en het koppelen van zzp’ers met opdrachtgevers, en het faciliteren van een zuivere bemiddelingsconstructie gedurende de periode van de opdrachten.

- Deze servicekosten bedragen €6,50 per week, ongeacht hoeveel diensten de zzp’er via ZOSz werkt.

- De betalingsverplichting van deze servicekosten loopt voor een termijn van 26 weken, vanaf de eerste gewerkte dienst. Daarna kan de zzp’er iedere maand de overeenkomst met ZOSz stopzetten.

- De servicekosten worden geïnd door middel van inhouding op de eerste doorbetaling, of door middel van automatische incasso. 

- ZOSz incasseert in periodes van 13 weken. Dit betekent dat er een bedrag van € 84,50 in één keer wordt ingehouden op de doorbetaling van de gewerkte uren, of via automatische incasso wordt geïncasseerd.

- Genoemde inschrijfkosten en servicekosten zijn inclusief BTW.

- Het zorgtarief is vrijgesteld van BTW, en ZOSz betaalt dit bedrag, zonder enige inhouding (los van de servicekosten), volledig door aan de zzp´er. 


 Opdrachtgevers - Raamovereenkomst

 

- Na het (mondeling) overeenkomen van een  bemiddelingsopdracht, wordt er een raamovereenkomst opgemaakt  met daarin o.a. afspraken over het soort diensten, de kwalificaties van de zzp’ers, tarieven per zorgsoort en en eventueel aanvullende eisen.

- In deze overeenkomst wordt ook de zelfstandigheid van de zzp’ers gewaarborgd. Ook wordt door ZOSz de uurtarieven voor de zzp’ers onderhandeld. Dit wordt transparant vastgelegd. Opdrachtgevers - Diensten

 

- De zorginstelling/opdrachtgever geeft de beschikbare diensten door. Het is aan de opdrachtgever om te kiezen welke diensten ze beschikbaar stellen aan ZOSz, en hoeveel. Hierin zijn zij niet aan criteria gebonden.

- ZOSz heeft t.a.v. het invullen van deze diensten een inspanningsverplichting, maar kan nooit garantie geven dat de aangegeven diensten worden ingevuld. 

- Wanneer een dienst is ingevuld door een zzp’er via ZOSz, verstrekt ZOSz de benodigde gegevens van de zzp’er aan de opdrachtgever. Voor het verstrekken van persoonsgegevens is altijd toestemming gevraagd aan de zzp’er. 

- ZOSz voert desgewenst (vrijwel altijd) een extra check uit in opdracht van de opdrachtgever, om te controleren of de zzp’er bevoegd en bekwaam is voor de ingevulde dienst. Hierbij blijft  de zorginstelling altijd eindverantwoordelijk voor de controle van kwalificaties.

- ZOSz zal contact blijven houden met de opdrachtgever, en periodiek om feedback vragen over de zzp’ers en de gedraaide diensten. Dit met het oog op verbetering van de service, en kwaliteitscontrole op de zzp’ers. 

 

Opdrachtgevers - Facturering

 

- ZOSz stuurt één keer per week een verzamelfactuur naar de opdrachtgever. Dit zijn verzamelfacturen van de gewerkte en ingediende diensten van de zzp’ers d.m.v. urenlijsten. 

- Het format waarin deze facturen worden verstuurd, is in overleg met de opdrachtgever opgesteld. Hieruit moet direct duidelijk worden welke soort diensten zijn gefactureerd.

 

Opdrachtgevers - Betaling

 

- ZOSz maakt vooraf met de instelling afspraken over de betaaltermijn, deze is uiterlijk 4 weken na indienen van de factuur. Wanneer dit langer is (bij hoge uitzondering), moet dit vooraf door ZOSz aan de zzp’er worden gemeld. 

- Wanneer de opdrachtgever de betaaltermijn niet haalt, moet hiervoor schriftelijk melding van worden gemaakt door de opdrachtgever aan ZOSz, met opgaaf van reden. 

 

Gegevens en bereikbaarheid ZOSz

 

Postadres en bezoekadres:

Nieuwland Parc 73

3351 LJ Papendrecht

 

Telefoonnummer:

078-7514310

06-36159008 (Planning)

 

Bereikbaar ma t/m vr, 9:00 – 17:00 uur.

 

E-mailadres en website:

www.zosz.nl

info@zosz.nl

administratie@zosz.nl (m.b.t. facturen en

administratie)

marianne@zosz.nl

corina@zosz.nl

 

Overige gegevens:

KvK: 71989439

BTW-nr: NL858930961B01

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door ZOSz, d.d. 8-8-2018. Laatste wijziging: 01-01-2020

Dit bestand zal beschikbaar gesteld worden op de website. Wijzigingen voorbehouden.


PRIVACYBELEID

ZOSz, gevestigd aan Nieuwland Parc 73 3351 LJ Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: http://www.zosz.nl Nieuwland Parc 73 3351 LJ Papendrecht 078-7514310

Francis Leeuwesteijn is de Functionaris Gegevensbescherming van ZOSz. Zij is te bereiken via administratie@zosz.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZOSz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@zosz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZOSz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- ZOSz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ZOSz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZOSz) tussen zit. ZOSz gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google G-Suite, PmanX (Planning), Mailchimp (Nieuwsbrieven), E-Boekhouden (Boekhouding), Mollie (Betaallink inschrijfkosten), PayPro (Automatische incasso servicekosten).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZOSz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ZOSz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZOSz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZOSz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZOSz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@zosz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

ZOSz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZOSz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@zosz.nl.Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.