Algemene Voorwaarden (PRIVACYBELEID HIERONDER)

Algemene voorwaarden ZOSz

Versie: April 2020

 

De belangrijkste wijzigingen en toevoegingen t.o.v. de voorgaande versie zijn met kleur gemarkeerd.

 

- Voor zzp’ers

- Voor zorginstellingen

- Betalingsvoorwaarden

 

Procedure voor zzp’ers:

1. Inschrijving

2. Kwalificatie check

3. Overeenkomsten

4. Diensten

5. Opvolgplicht

6. Facturering

7. Betaling

8. Termijn dienst registratie + administratiekosten

9. Servicekosten

10. Beëindigen overeenkomst

11. Status inactief

 

Procedure voor opdrachtgevers:

1. Raamovereenkomst

2. Diensten

3. Facturering

4. Betaling

 

Zzp’ers - Inschrijving

 

- Alle zzp’ers die via ZOSz willen werken, dienen zich in te schrijven via het inschrijfformulier. Deze is beschikbaar op www.zosz.nl/, maar kan ook via mail worden aangevraagd. 

- De zzp’er wordt daarna uitgenodigd voor een verplichte kennismaking. Deze kennismaking vindt plaats in klein groepsverband, op locatie bij ZOSz. 

- De zzp’er kan ook vrijblijvend (zonder betaalverplichting) deelnemen aan het eerste deel van deze kennismaking. ZOSz zal daarnaast desgewenst vooraf aan inschrijving een indicatie geven van het aantal beschikbare diensten voor een specifieke periode, regio of opdrachtgever.

- De inschrijfkosten zijn éénmalig €25,-, en hiervoor wordt per mail een betaalverzoek verstuurd. De inschrijfkosten kunnen in geen enkel geval worden gerestitueerd, tenzij onderling overeengekomen in uitzonderingssituaties.

- Na betaling ontvangt de zzp’er een factuur per mail voor eigen administratie. Zzp’ers - Kwalificatie check

 

- In het tweede deel van de kennismaking volgt een diploma- en kwalificatie check van de zzp’er door ZOSz, in opdracht van de opdrachtgevers waar de zzp’er diensten gaat aannemen.

 Deze check is een momentopname, en kan in opdracht van een nieuwe opdrachtgever desgewenst worden herhaald.

- ZOSz verwerkt deze check in één document, zodat wij geen diploma’s of andere documenten van de zzp’ers in een dossier hoeven te bewaren. ZOSz verwerkt ook geen documenten die per mail worden aangeleverd, tenzij onderling anders afgesproken (uitzonderingssituatie).

- ZOSz is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de data waarop bijscholingen en andere documenten verlopen. De zzp’er dient hier zelf rekening mee te houden, en dient er voor te zorgen dat te allen tijde de volledige check op orde is, wanneer hier opnieuw naar gevraagd wordt. Zzp’ers - Overeenkomsten

 

- ZOSz werkt via zuivere bemiddeling. Deze constructie is vastgelegd d.m.v. verschillende overeenkomsten.

- De eerste overeenkomst is tussen zzp’er en ZOSz, en geeft opdracht tot (zuivere) bemiddeling en kassiersfunctie. 

- Ook beschrijft het de wekelijkse servicekosten welke de zzp’er verschuldigd is aan ZOSz, vanaf het moment van registratie. en worden gefactureerd in twee periodes van 3 maanden na het werken van de eerste dienst. Dit maakt de totale eerste opzegtermijn een half jaar (2 maal 3 maanden). 

 De servicekosten bedragen vanaf 01-04-2020 €8,00 per week, en kunnen te allen tijde door ZOSz worden gewijzigd. Hiervan worden zzp’ers vooraf op te hoogte gesteld. 

- Daarna kan de zzp’er vrijblijvend opzeggen volgens opzegtermijn. Deze servicekosten zijn oa voor de facturatie, uitvoering kassiersfunctie, verzorgen van de juiste overeenkomsten.

- De tweede overeenkomst is tussen zzp’er en de zorginstelling waarvoor de zzp’er diensten gaat draaien (opdrachtgever). Deze beschrijft de benodigde kwalificaties van de zzp’er, en garandeert dat deze werkwijze via ZOSz de zelfstandigheid van de zzp’er bewaakt.

- In deze overeenkomsten staat o.a. beschreven dat de zzp’er na aannemen van een dienst opvolg verplichting heeft, en een boete kan riskeren. 

- ZOSz vraagt de zzp’er deze overeenkomst te ondertekenen, en biedt deze namens de zzp’er aan de zorginstelling aan. Dit is in belang van alle partijen, om te voorkomen dat er een verkapt loondienstverband ontstaat. 

 

Zzp’er - Diensten

 

- Een zzp ‘er krijgt pas toegang tot de openstaande diensten nadat hij/zij 1) de kennismaking en diploma/kwalificatie check op kantoor heeft afgerond, 2) alle gevraagde documenten heeft kunnen laten zien, en 3) de bemiddelingsovereenkomst met ZOSz heeft ondertekend.

- De opdrachtgevers (zorginstellingen) stellen verschillende beschikbaar aan ZOSz. ZOSz geeft deze openstaande diensten door aan de zzp’ers via mail en WhatsApp verzendlijst.

- De diensten in de mail en WhatsApp verzendlijst zijn voor alle zzp’ers beschikbaar, en iedere zzp’er kan op iedere dienst reageren. De enige voorwaarde hierbij is het afronden van de diploma- kwalificatie check en het ondertekenen van de overeenkomst(en). Daarnaast kijken we naar de opleidingskwalificatie, en bewijs van bevoegdheid en bekwaamheid voor de betreffende dienst. 

- De zzp’er is niet verplicht om op openstaande diensten te reageren.

- Zorginstellingen kunnen ook met zzp’ers onderling diensten afspreken. Deze zijn niet zichtbaar in de openstaande diensten mail of WhatsApp. 

- Reageren op diensten kan via het plansysteem van ZOSz. Iedere nieuwe zzp’er krijgt na de kennismaking en kwalificatie check een inlogcode voor dit systeem. Hierin kan de zzp’er zelf diensten aanvragen. 

- Wanneer een dienst is bevestigd, krijgt de zzp’er hiervan een bevestiging per mail. Na deze bevestiging is de zzp’er verplicht de dienst te werken. Zowel de zorginstelling als zzp’er kunnen in dit stadium de dienst niet meer afzeggen.

- Wanneer de zzp’er geen bevestigingsmail, kan zij er vanuit gaan dat ze de dienst niet hoeft te werken. Het kan zijn dat de dienst intern is opgelost of geannuleerd. 

- Het plansysteem is in ontwikkeling, en er zullen in de loop van het jaar nieuwe functies worden toegevoegd. De zzp’ers zullen op de hoogte worden gehouden van deze ontwikkelingen.

- ZOSz is verplicht om vooraf transparant te maken wat de soort en het niveau van de dienst is, en welk uurtarief is afgesproken. Daarbij onderhandelt ZOSz te allen tijde het meest gunstige uurtarief voor de zorgverlener, bij de instelling. 

 

Zzp’ers - Opvolgplicht

 

- Wanneer de zzp’er zich inschrijft voor een dienst, en deze wordt bevestigd, heeft de zzp’er een opvolgplicht. Dit houdt in dat de zorg op de afgesproken tijden moet worden uitgevoerd, volgens wettelijke richtlijnen.

- Afhankelijk van het type zorg dat de zzp’er aanneemt, kan deze opvolgplicht een langere termijn inhouden. 

- Bij afwezigheid zonder geldige reden, of bij afzegging 24 uur of korter voor aanvang dienst, treed de boeteclausule in werking. ZOSz heeft hierbij het recht om de geleden schade in de vorm van misgelopen bemiddelingsfee in rekening te brengen bij de zzp’er.

- Afhankelijk van het soort zorg en de termijn van de opvolgplicht, moet de zzp’er altijd zelf vervanging regelen wanneer de zzp’er de dienst niet kan werken. De zzp’er heeft een inspanningsverplichting en moet verplicht kunnen aantonen op welke manier hij/zij voor vervanging zorgt bij ziekte of uitval. Dit houdt ook in dat de zzp’er aantoont hoe hij/zij zich vergewist van de bevoegdheid en bekwaamheid van de zorgverlener die voor hem/haar invalt.

- Ook wanneer het voor de zzp’er uiteindelijk niet lukt om vervanging te regelen, moet de zzp’er kunnen aantonen dat hij/zij dit op een professionele manier heeft geregeld.

- ZOSz behoudt zich het recht voor om zzp’ers voor diensten te weigeren. Dit kan zijn op basis van verzuimgedrag in het verleden, of slechte zorginhoudelijke feedback over de zzp’er vanuit cliënt of zorginstelling. 

- Vanaf het moment dat de zzp’er de eerste dienst gaat draaien, worden servicekosten in rekening gebracht. 

 

Zzp’ers - Facturering- De zzp’er registreert de gewerkte diensten in het plansysteem. Het is de verantwoordelijkheid van de zzp’er om de diensten correct en volledig te registreren. Hierbij hanteren wij de volgende stappen:

  1. Controleren. Controleer of de gewerkte diensten kloppen. Kijk hierbij naar de zorginstelling, locatie, datum, tijden en wel of niet genomen pauze.

  2. Aanpassen. De zzp’er kan de te registreren dienst aanpassen wanneer deze afwijkt van de daadwerkelijk gewerkte dienst. Voor alle aanpassingen m.b.t. langer of korter gewerkte diensten of wel/geen pauze gehouden, is een schriftelijke toezegging of akkoord nodig van de zorginstelling/opdrachtgever. Aanpassingen zonder toestemming worden door ons niet verwerkt. Aanpassingen kunnen worden omschreven in het opmerkingenveld. Schriftelijke toestemmingen kunnen worden gemaild naar diensten@zosz.nl.

  3. Registreren. De diensten kunnen na afloop direct worden geregistreerd. ZOSz verwerkt de diensten wekelijks. Het is gewenst om een gewerkte dienst binnen maximaal 30 dagen te registreren.

 

Zzp’ers - Betaling

 

- ZOSz stuurt éénmaal per week verzamelfacturen naar de zorginstellingen/opdrachtgevers. Hierop worden de in de afgelopen week geregistreerde diensten meegenomen. ZOSz maakt met de zorginstellingen/opdrachtgevers afzonderlijk afspraken over de betaaltermijn, en houdt deze betaaltermijn zo kort mogelijk.

- De uiterste betaaltermijn voor de zorginstellingen/opdrachtgevers aan ZOSz, vanaf de datum waarop de facturen zijn verstuurd, is 4 weken. 

- Wanneer ZOSz het geld van de zorginstelling/opdrachtgever heeft ontvangen, wordt dit binnen 5 werkdagen naar de zzp’er overgemaakt. 

 

Zzp’ers - Termijn dienst registratie + administratiekosten

 

- De zzp’er heeft na een gewerkte dienst 30 dagen de tijd om de dienst te registreren. Binnen deze tijd kan de dienst op de reguliere manier worden gefactureerd, en doorbetaald.

- Na 30 dagen is het voor de zorginstelling lastiger om de dienst te controleren, en levert dit significante vertraging op in het proces. Daarom is ZOSz genoodzaakt om de dienst te factureren aan de zorginstelling, zoals deze in eerste instantie is aangeboden.

- Aanpassingen aan de dienst zijn na 30 dagen niet meer mogelijk.

- Wil de zzp’er de dienst na 30 dagen registreren, zijn hier administratiekosten aan verbonden, te weten 5% van het totaal gefactureerde bedrag. Hierover wordt BTW berekend.

 

Zzp’ers - Servicekosten

 

- ZOSz vraagt de zzp’er een vergoeding voor het administratief werk dat ZOSz voor de zzp’er doet: het opstellen van facturen, het gehele proces van betaling door de zorginstelling en doorbetaling op de rekening van de zzp’er, maar ook het uitzetten van de diensten en het koppelen van zzp’ers met opdrachtgevers, en het faciliteren van een zuivere bemiddeling constructie gedurende de periode van de opdrachten.

- Deze servicekosten bedragen vanaf 01-04-2020 €8,00 per week, ongeacht hoeveel diensten de zzp’er via ZOSz werkt.

- De betalingsverplichting van deze servicekosten loopt voor een termijn van 6 maanden, vanaf de eerste gewerkte dienst.

- De servicekosten worden geïnd door middel van inhouding op de eerste doorbetaling, en nogmaals op een doorbetaling in de 14e week (periode 2).

- ZOSz factureert en incasseert in periodes van 3 maanden. Dit betekent dat het factuurbedrag in één keer wordt ingehouden op de doorbetaling van de gewerkte uren.

- Genoemde inschrijfkosten en servicekosten zijn inclusief BTW.

- Het zorgtarief is vrijgesteld van BTW, en ZOSz betaalt dit bedrag, zonder enige inhouding (m.u.v. de servicekosten), volledig door aan de zzp´er.

 

Zzp’ers - Beëindigen overeenkomst

 

- De zzp'er gaat een overeenkomst aan met ZOSz voor een periode van minimaal 6 maanden. Daarna kan de zzp’er de overeenkomst maandelijks beëindigen. 

- Wanneer een zzp’er geen diensten heeft gewerkt via ZOSz, kan de overeenkomst per direct worden beëindigd. De betaalverplichting voor de servicekosten vervalt hiermee. 

- Wanneer een zzp’er één dienst heeft gewerkt via ZOSz, is er de mogelijkheid om per direct de overeenkomst te beëindigen. Hierbij worden voor de week van de gewerkte dienst servicekosten in rekening gebracht. 

- Wanneer een zzp’er twee of meer diensten heeft gewerkt via ZOSz, vervalt de optie om per direct de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst is geldig voor een periode van 6 maanden vanaf de week van de eerste gewerkte dienst, evenals de betaalverplichting. 

- Bij hoge uitzondering kan op ieder moment alsnog worden besloten om vanuit de zzp’er of vanuit ZOSz de overeenkomst per direct te beëindigen. Op dat moment zullen onderlinge afspraken worden gemaakt m.b.t. betalingen. 

- Wanneer de overeenkomst tussen zzp’er en ZOSz wordt beëindigd, zullen alle uren die door de zzp’er zijn gewerkt én gefactureerd, aan de zzp’er worden doorbetaald. 

 

Zzp’ers - Status inactief

 

- Een zzp’er krijgt na het voltooien van de kwalificatie check en het ondertekenen van de overeenkomst de status “actief”. Daarmee is de zzp’er in geen geval verplicht tot het invullen van diensten. 

- Wanneer een actieve zzp’er voor een periode van 3 maanden geen diensten werkt via ZOSz, wordt de status gewijzigd naar “inactief”.

- De status “inactief” houdt in dat de zzp’er 

(tijdelijk) geen toegang meer heeft tot de openstaande diensten, en er contact wordt opgenomen vanuit ZOSz. Afhankelijk van de situatie worden individuele afspraken gemaakt. 

- De overeenkomst blijft geldig, evenals de betaalverplichting m.b.t. servicekosten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden. 
 


 Opdrachtgevers - Raamovereenkomst

 

- Na het (mondeling) overeenkomen van een  bemiddelingsopdracht, wordt er een raamovereenkomst opgemaakt  met daarin o.a. afspraken over het soort diensten, de kwalificaties van de zzp’ers, tarieven per zorgsoort en en eventueel aanvullende eisen.

- In deze overeenkomst wordt ook de zelfstandigheid van de zzp’ers gewaarborgd. Ook wordt door ZOSz de uurtarieven voor de zzp’ers onderhandeld. Dit wordt transparant vastgelegd. Opdrachtgevers - Diensten

 

- De zorginstelling/opdrachtgever geeft de beschikbare diensten door. Het is aan de opdrachtgever om te kiezen welke diensten ze beschikbaar stellen aan ZOSz, en hoeveel. Hierin zijn zij niet aan criteria gebonden.

- ZOSz heeft t.a.v. het invullen van deze diensten een inspanningsverplichting, maar kan nooit garantie geven dat de aangegeven diensten worden ingevuld. 

- Wanneer een dienst is ingevuld door een zzp’er via ZOSz, verstrekt ZOSz de benodigde gegevens van de zzp’er aan de opdrachtgever. Voor het verstrekken van persoonsgegevens is altijd toestemming gevraagd aan de zzp’er. 

- ZOSz voert desgewenst (vrijwel altijd) een extra check uit in opdracht van de opdrachtgever, om te controleren of de zzp’er bevoegd en bekwaam is voor de ingevulde dienst. Hierbij blijft  de zorginstelling altijd eindverantwoordelijk voor de controle van kwalificaties.

- ZOSz zal contact blijven houden met de opdrachtgever, en periodiek om feedback vragen over de zzp’ers en de gedraaide diensten. Dit met het oog op verbetering van de service, en kwaliteitscontrole op de zzp’ers. 

 

Opdrachtgevers - Facturering

 

- ZOSz stuurt één keer per week een verzamelfactuur naar de opdrachtgever. Dit zijn verzamelfacturen van de gewerkte en ingediende diensten van de zzp’ers d.m.v. urenlijsten. 

- Het format waarin deze facturen worden verstuurd, is in overleg met de opdrachtgever opgesteld. Hieruit moet direct duidelijk worden welke soort diensten zijn gefactureerd.Opdrachtgevers - Betaling

 

- ZOSz maakt vooraf met de instelling afspraken over de betaaltermijn, deze is uiterlijk 4 weken na indienen van de factuur. Wanneer dit langer is (bij hoge uitzondering), moet dit vooraf door ZOSz aan de zzp’er worden gemeld. 

- Wanneer de opdrachtgever de betaaltermijn niet haalt, moet hiervoor schriftelijk melding van worden gemaakt door de opdrachtgever aan ZOSz, met opgaaf van reden. Gegevens en bereikbaarheid ZOSz

 

Postadres en bezoekadres:

Nieuwland Parc 73

3351 LJ Papendrecht

 

Telefoonnummer:

078-7514310

06-36159008 (Planning)

 

Bereikbaar ma t/m vr, 9:00 – 17:00 uur.

 

E-mailadres en website:

www.zosz.nl

info@zosz.nl

administratie@zosz.nl (m.b.t. facturen en

administratie)

marianne@zosz.nl

corina@zosz.nl

 

Overige gegevens:

KvK: 71989439

BTW-nr: NL858930961B01Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door ZOSz, d.d. 8-8-2018. Laatste wijziging: 01-04-2020

 

Dit bestand zal beschikbaar gesteld worden op de website. Wijzigingen voorbehouden.
PRIVACYBELEID

ZOSz, gevestigd aan Nieuwland Parc 73 3351 LJ Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: http://www.zosz.nl Nieuwland Parc 73 3351 LJ Papendrecht 078-7514310

Francis Leeuwesteijn is de Functionaris Gegevensbescherming van ZOSz. Zij is te bereiken via administratie@zosz.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZOSz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@zosz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZOSz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- ZOSz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ZOSz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZOSz) tussen zit. ZOSz gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google G-Suite, PmanX (Planning), Mailchimp (Nieuwsbrieven), E-Boekhouden (Boekhouding), Mollie (Betaallink inschrijfkosten), PayPro (Automatische incasso servicekosten).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZOSz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ZOSz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZOSz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZOSz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZOSz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@zosz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

ZOSz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZOSz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@zosz.nl.Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.